...
قبلی
1 2 3 4 5
بعدی
...
جلسه هم اندیشی فرهنگی دردفتر امام جمعه بخش صفادشت برگزار شد

شستشوی تابلوهای راهنمایی رانندگی دردستورکارسازمان حمل ونقل صفادشت

خرید وانتقال آب سد کرج برای تقویت سفره های آب زیرزمینی صفادشت

مهندس محمودی شاه نشین ازپروژه های نیمه تمام مسکن مهرصفادشت بازدیدنمود

احداث بلوار خیابان ورودی امیرآباد آغاز گردید

نشست هشتم اعضاءکمیسیون بند٢٠ ماده 55 شهرداری صفادشت سال ١٣٩٧

سنگ فرش پیاده رو حاشیه بلوارشادفرسای 4 مسکن مهر صفادشت درحال انجام است

علائم موقت هشداردهنده درخیابان امیرآبادنصب کردید

هرس پائیزی درختان سطح شهر ومسکن مهرصفادشت درحال انجام است

اطلاعیه / دومین همایش دوچرخه سواری درصفادشت

جدولکاری خیابان های شاهد یک ودو ،درمحله نصیرآباد صفادشت تکمیل گردید

هرس درختان شهرک مهر صفادشت در حال انجام است

اطلاعیه /آگهی فراخوان عمومی انتخاب حسابرس

مسابقه حفظ جزء 30 قرآن کریم دردارالقرآن کریم صفادشت برگزارگردید

جدولکاری حاشیه خیابان اصلی از ابتدای خیابان تختی درحال انجام است