...
قبلی
1 2 3 4 5
بعدی
...
اولین جلسه کمیته حفاری 1398 دردفترمعاون شهردارصفادشت برگزارشد

بازدید مسئولین شهری ازواحدهای تولیدی شهرک صنعتی صفادشت

شورو شوق مردم صفادشت در برگزاری جشن نیمه شعبان 1398

جلسه ستاد مدیریت بحران صفادشت تشکیل گردید

جدولکاری وآسفالت ریزی انتهای خیابان شریعتی صفادشت (خلخالیها)انجام شد

لایروبی نهرهاوسمپاشی میادین وپارکها توسط واحدفضای سبز شهرداری صفادشت

حضوروکمک رسانی آتشنشانان شهرداری صفادشت درمناطق سیل زده

اجرای خدمات شهری وعمومی توسط واحد امورشهرشهرداری صفادشت

صفادشتی هادرتظاهرات جمعه قرارگرفتن نام سپاه درلیست تروریست رامحکوم نمودند

ارسال کمک وتجهیزات برای مناطق سیل زده توسط شهرداری صفادشت

اولین جلسه ستادی شهرداری صفادشت درسال 1398 برگزارشد

تعرفه بهای خدمات شهرداری صفادشت درسال 1398 منتشرگردید

نهرهای انتقال آبهای سطحی خیابان صفامهر ومسکن مهرصفادشت لایروبی گردید

تشکیل ستادساماندهی جمع آوری کمک های مردمی صفادشت جهت هموطنان سیل زده

جلسه یکپارچه سازی جمع آوری کمک های مردمی جهت هموطنان سیل زده