آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 21 آذر 1401
photo_2022-11-24_11-36-42

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به -۱ اصلاح و بهسا زی بلوارشهید خرقانی با مبلغ اعتباری ۱۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال -۲ بهسا زی و زیبا سا زی میدان جهاد کشاورزی با مبلغ اعتباری۲۲/۷۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال-۳بهسا زی و زیبا سا زی خیا بان رعنا با مبلغ اعتبا ری ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از  طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir