تجدید مناقصه عمومی

photo_2023-06-16_20-24-53

 

«تجدیدآگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۰۲۰۹۵۶۵۳۰۰۰۰۱۱ »

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.com) به صورت الکترونیکی از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف شرح پروژه اعتبار  به ریال مبلغ سپرده به ریال
۱ اجاره تانکر حمل آب جهت آبیاری فضای سبز و آبرسانی جهت شرب ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱

 

۱-     سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که در مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۸۶۰۰۵ نزد بانک ملی

۲-     نفرات اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳-     متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴:۳۰  تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) مراجع نمایند.

۴-     شرکت کنندگان می بایست ضمن بار گذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ به آدرس: صفادشت- جنب فرهنگسرای بعثت- شهرداری صفادشت اقدام نماید.

۵-     در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

۶-     پیشنهادات رسیده در مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ در کمیسیون عالی معاملات شهرداری مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

۷-     هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰ امور قراردادها تماس حاصل نمایید.

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir