ارائه شفاف گزارش عملکرد مالی شورای اسلامی شهر و شهرداری صفادشت

https://safadasht.ir/?p=11593

photo_2023-05-10_13-23-30

یکــی از مهمتریــن ابزار شفافیت  در شورای اسلامی شهر و شــهرداری  بــه عنــوان نهادهـای عمومـی اطلاع رسانی  درآمد-هزینـه های، انجـام شده در حــوزه مالــی شــهرداری اســت کــه این مهم  بــا ایجــاد ســازو کار لازم بـرای اعمـال مدیریـت صحیـح منابـع مالـی، شــفافیت مالــی را در شهرداری صفادشت را بــه دنبــال خواهــد داشــت .

 

انتهای پیام/

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir