تجدید آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 16آذر1401
photo_2022-11-23_08-29-30

شهرداری صفا د شت درنظر دارد برا بر بودجه مصوب شورای ا سلامی شهر نسبت به احداث سکوی تماشگران ورزشگا ه تختی با مبلغ اعتباری ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از طریق منا قصه اقدام نماید.
شهرداری صفا دشت درنظر دارد نسبت به اجاره واحد تجاری به آدرس صفا د شت خیا بان تختی مجتمع اداری تجاری آفتا ب ،واحد تجاری شماره۳از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir