آگهی مزایده

آخرین مهلت تحویل مدارک: 22 دی1401
تجدیدآگهی مزایده اجاره یک باب مغازه واقع درجنب آتشنسانی

شهرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به اجاره یک واحد تجاری واقع در صفادشت، بلوار اصلی جنب آتشنشانی از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir