تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 16آذر1401
photo_2022-11-23_08-29-25

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به -۱ ساخت نگهبا نی و سرویس بهد ا شتی زمین چمن شهرک امید با مبلغ اعتباری ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ اجرای کفپوش معا برشهر و شهرک امید با مبلغ اعتباری۳۲۴/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ -۳احد اث مدرسه۱۲کلاسه شهرک امید با مبلغ اعتبلری ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir