تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 17 آذر 1401
photo_2022-11-23_08-29-26

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به: -۱تکمیل ساختمان حوزه بسیج شهرک امید با مبلغ اعتباری ۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
-۲ جد ول کاری معابرشهر و شهرک امید با مبلغ اعتباری ۷۲/۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir