تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 17 آذر 1401
photo_2022-11-23_08-29-32

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به -۱ بهسا زی و زیبا سازی حا شیه بلوارالغدیر با مبلغ اعتباری ۷۷/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ اجرای جدول کاری معا برشهرک صنعتی با مبلغ اعتباری۲۳/۳۲۱/۴۰۰/۰۰۰ -۳تکمیل پارک ارسطو با مبلغ اعتبلری ۱۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir