آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 20دی 1401
photo_2022-12-31_12-00-32

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به:-۱ خرید و پخش آسفا لت معا بر شهرک صنعتی با مبلغ اعتباری ۶۳/۵۸۹/۰۰۰/۰۰۰ -۲ خرید و پخش آسفا لت معا برشهر وشهرک امید با مبلغ اعتباری۵۲/۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰ -۳جد ول گذ اری معا برشهر و شهرک امید با مبلغ اعتبلری ۷۲/۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir