آگهی مناقصه

مهلت
آگهی مناقصه اجرای کوریدور گلخانه مکانیزه-رفت وروب شهر-شهرک صنعتی-رفت روب شهرک امید-شهرک صنعتی دهک

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به اجرای کوریدور گلخانه مکانیزه-رفت وروب شهر-شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت -رفت روب شهرک امید-شهرک صنعتی دهک از طریق آگهی مناقصه عمومی  اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ ۱۸ بهمن به واحد امور قراردادهای شهرداری صفادشت یا مراجعه به پایگاه etend.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir