آگهی مناقصه

photo6539313408

آماربرداری، بهنگام سازی و اختصاص پلاک و کد پستی

مبلغ ا عتبا ر ۵۰ میلیا رد ریا ل

آخرین مهلت دریافت اسناد:۱۶شهریور۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                      Setadiran.ir

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir