آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 21 آبان1401
02

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به: -۱اجرای کفپوش معابر شهر و شهرک امید با مبلغ اعتباری ۳۲۴/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ جد ول کاری معابرشهر و شهرک امید با مبلغ اعتباری ۷۲/۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ از طریق مناقصه اقدام نماید.

آخرین مهلت تحویل مدارک: ۲۱ آبان۱۴۰۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir