تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 21 آبان1401
03

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به: -۱ بهسازی و زیبا سازی حا شیه بلوارالغدیر با مبلغ اعتباری ۷۷/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ جدول کاری معا بر شهرک صنعتی با مبلغ اعتباری ۲۳/۳۲۱/۴۰۰/۰۰۰ از طریق مناقصه اقدام نماید.
آخرین مهلت تحویل مدارک: ۲۱ آبان۱۴۰۱

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir