تجدید آگهی مناقصه

آخرین مهلت تحویل مدارک: 16آذر1401
photo_2022-11-23_08-29-22

شهرداری صفا دشت درنظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر نسبت به  تکمیل ۱-ساختمان ا د ا رای مجموعه ورزشی یوسف آباد با مبلغ اعتباری ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ -۲ افزایش بنای مدرسه ولی محمدی با مبلغ اعتباری۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ -۳ساخت سوله ورزشی روستای ارغش آباد با مبلغ اعتبلری ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰از طریق مناقصه اقدام نماید.

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir