تجدیدآگهی مناقصه

photo5821952664

خرید و اجرای بهسازی جداول معابر شهرک صنعتی صفادشت

مبلغ اعتبار ۶۰ میلیاردریال

خرید ،حمل و پخش آسفالت معابر شهرو شهرک امید

مبلغ اعتبار ۷۳ میلیاردریال

         آخرین مهلت دریافت اسناد:۴مرداد۱۴۰۲

                  صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                Setadiran.ir

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir