تجدیداگهی مناقصه

photo6196599349

توسعه و نگهداری فضای سبز

 مبلغ اعتبار۱۲۰ میلیارد ریال

آخرین مهلت دریافت اسناد:۵شهریور۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                     Setadiran.ir 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir