تجدید آگهی مزایده

photo7900754002

تفکیک از مبدا زباله های شهرو شهرک امید

آخرین مهلت دریافت اسناد: ۵ آذرماه ۱۴۰۲

صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                    Setadiran.ir

 امور قراردادها ۰۲۱۶۵۲۹۶۴۵۰

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir