تجدید آگهی مناقصه عمومی

photo_2023-05-21_13-49-32

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 

 ۲۰۰۲۰۹۵۶۵۳۰۰۰۰۰۷

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسلامی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت الکترونیکی از طریق مناسب مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

احداث مخزن آب ۲۰۰۰ مترمکعبی

مبلغ اعتبار: ۸۸ میلیارد ریال

مبلغ سپرده: ۴ میلیارد و ۴۰۰میلیون ریال

۱- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که در مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا فیش واریز نقدی به مبلغ فوق به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۸۶۰۰۵ نزد بانک ملی

۲-نفرات اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

۳-متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک دولت ستاد مراجعه نمایند.

۴-شرکت کنندگان می بایست زمان بارگذاری ضمانتنامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱  به آدرس صفادشت جنب فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت اقدام نمایند.

۵-در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود .

۶-پیشنهاد رسیده در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ در کمیسیون عالی معاملات شهرداری مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

۷-هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  ۶۵۲۹۶۴۵۰ امور قراردادها تماس حاصل نمایند

http://Setadiran.ir

 

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir