تجدیدآگهی مناقصه

photo6083161187

اجاره سیم تریلر مکانیزه حمل زباله 

مبلغ اعتبار۲۸ میلیاردریال

آخرین مهلت دریافت اسناد:۲۴مرداد۱۴۰۲

صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                       Setadiran.ir

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir