۱۲ بهمن چهارشنبه
مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۱۱-۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۲-۰۱ ۱۴:۰۰
واحد امور قراردادهای شهرداری
۰۸ بهمن شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۱-۲۴ ۱۲:۰۰
۰۸ بهمن شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۱۱-۰۸ ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۱-۱۸ ۱۱:۰۰
امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۱۲ دی دوشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۲ @ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۰۰
امور قراردادها
۱۲ دی دوشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۲ ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۲۲ ۱۴:۰۰
امور قراردادها
۱۰ دی شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۱۰-۱۰ ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۲۸ ۱۳:۰۰
واحد امور قراردادها
۱۰ دی شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۱۰-۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۱-۲۰ ۱۲:۰۰
واحد امور قراردادها
۱۰ دی شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۱۰-۱۰ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۱۰-۲۱ ۱۲:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۳ آذر پنجشنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۶ ۱۲:۰۰
امور قراردادهای شهرداری صفادشت
۰۳ آذر پنجشنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۲۱ ۱۲:۰۰
امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده, مزایده و مناقصه

تجدید آگهی مزایده

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۱۰:۰۰
واحد امور قراردادها
۰۱ آذر سه شنبه
مزایده و مناقصه, مناقصه

تجدید آگهی مناقصه

۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۱-۰۹-۱۷ ۰۹:۰۰
واحد امور قراردادها
logo-light

آدرس: ملارد، صفادشت، بلوار امام خمینی (ره)، شهرداری صفادشت

تلفن: 3-02165432550

ایمیل: info@safadasht.ir

پیوندها